Regulamin

Euforia Pole Dance

DOKUMENTACJA

Regulamin Euforia Pole Dance

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „umowy członkowskiej” zawieranej pomiędzy Euforia a klientami i wszystkimi innymi osobami przebywającymi na terenie obiektu.

2. Euforia zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym terminie.

3. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

RODZAJ PROWADZONYCH ZAJĘĆ

4. Euforia świadczy usługi w zakresie: zajęć Pole Dance, Stretching, Aerial Hoop oraz zajęć tanecznych. Z usług studia mają prawo korzystać chętni, zwani dalej klientami na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

WARUNKI UCZESTNICTWA

5. Euforia świadczy usługi tylko dla osób mających ukończone 18 lat. W przypadku osób poniżej 18. roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

6. Każdy z uczestników przed zapisaniem się na zajęcia powinien we własnym zakresie skontrolować swój stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwskazaniach co do uczestnictwa w tego typu zajęciach ruchowych.

7. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

8. Wszyscy klienci korzystają z oferowanych usług na własną odpowiedzialność. Euforia nie ubezpiecza klientów od nieszczęśliwych wypadków, nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody na zdrowiu, urazy czy kontuzje powstałe w wyniku wykonywania ćwiczeń.

9. Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

10. Na terenie obiektu Euforia obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych substancji odurzających. Osoby będące pod wpływem tych substancji mają zakaz uczestnictwa w zajęciach i w trybie natychmiastowym poproszone zostaną o opuszczenie obiektu. Kwestia alkoholu nie dotyczy organizowanych na terenie obiektu imprez tematycznych typu wieczory panieńskie itp., po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem Euforii.

11. Na terenie obiektu jak i na klatce schodowej obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz innych substancji smolistych. Osoby naruszające zakaz będą proszone o opuszczenie obiektu.

12. W zajęciach uczestniczyć można jedynie po opłaceniu karnetu lub jednorazowego wejścia. Całą kwotę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć: Gotówką w siedzibie Euforii lub przelewem na konto firmowe:

23249000050000450034421578 (Alior Bank)
Euforia Klaudia Berlińska, ul.Tkacka 63a, 70-556 Szczecin

13. Klient korzysta z usług Euforii stosownie do rodzaju wykupionego karnetu bądź jednorazowego wejścia.

14. Klient zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia chęci uczestnictwa w wybranych zajęciach poprzez zapisanie się telefoniczne lub poprzez sms pod numerem telefonu: 501 448 050, lub na Facebooku w wiadomości prywatnej (https://www.facebook.com/Euforiapoledance)

15. Miejsca na zajęcia są ograniczone. O pierwszeństwie uczestnictwa w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń i opłacenie zajęć przed ich rozpoczęciem.

16. Cena karnetu nie zawiera ubezpieczenia od NNW.

17. Wszystkie karnety wystawione są na czas określony, mają charakter imienny i nie mogą być udostępniane innym osobom.

18. Wszystkie karnety wystawiane są na okres 4 tygodni (4 wejścia raz w tygodniu lub 8 wejść dwa razy w tygodniu). Po upływie 4 tygodni tracą ważność.

19. Nieobecność na zajęciach należy zgłaszać wyłącznie telefonicznie lub poprzez sms do SWOJEJ INSTRUKTORKI , najpóźniej do godziny 10:00 w dniu zajęć lub do godziny 20:00 dnia poprzedniego jeśli zajęcia odbywają się rano.

20. Zgłoszenie nieobecności do godziny 10:00 lub 20:00 dnia poprzedniego dają możliwość ODROBIENIA wejścia w innym terminie. Odrobienie jest możliwe 1 raz w karnecie 

21. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc i zróżnicowany poziom grup – odrobienia ustalane są indywidualnie przez instruktorkę. W razie niemożliwości dopasowania godzin odrabiania, kursantka może skorzystać z zajęć OPEN. Przesunięcie karnetu nie jest możliwe 

22. Ustalony termin odrabiania jest terminem ostatecznym. Nieobecnosc podczas odrobienia skutkuje skreśleniem wejścia w karnecie 

23. Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone zbyt późno skutkują skreśleniem wejścia w karnecie. 

24. Niewykorzystane lekcje można odrabiać w kolejnych tygodniach ważności karnetu. Nie ma możliwości odrobienia niewykorzystanych lekcji po upływie terminu ważności karnetu. 

25. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany karnet. W przepadku ciąży i poważnej kontuzji (potwierdzonej wynikami, oświadczeniem lekarskim, wypisem ze szpitala itp.) istnieje możliwość zamrożenia karnetu lub wykorzystania na innych zajęciach

26. Podczas zajęć zabrania się samodzielnej zmiany funkcji statyczno-obrotowej rury oraz wykonywania ćwiczeń niezgodnych z zaleceniami i programem treningowym instruktora prowadzącego zajęcia.

27. Klient zobowiązany jest do przestrzegania i zachowywania czystości sprzętu do ćwiczeń. Każda rurka, materac i inne sprzęty powinny być wyczyszczone płynem do dezynfekcji po zakończeniu użytkowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. Wszystkie uwagi, PYTANIA I PROPOZYCJE dotyczące pracy szkoły Euforia mogą być składane telefonicznie pod numerem telefonu: 501 448 050, na stronie www.facebook.com/Euforiapoledance/ lub osobiście trenerkom prowadzącym zajęcia.

29. Wykupując karnet lub pojedyncze wejście oraz korzystając z zajęć, klient jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

30. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: https://www.euforiapoledance.pl/polityka